GIF89a$X]rূ^dɱcߞrsr3罡џAC4Ug#糑諂alw.n$|${3¡S!ѲD}3WP?Ȥf!,$ lH,ȣ%k:Ш4bNXو 2U,BXb&YUh( db9A1.bRqO" 11 .f+g1[N%g.2ft$ZQb1Mf gPN1#t.O)g.++*O2](N1& N2M..2N2 2eHE‹*\p ;